RODOSzanujemy Twoją prywatność!


 

25 maja tego roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie m.in. zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi.

Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Dla zachowania zgodności z nowymi przepisami i dla potrzeb utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, informujemy klientów o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o aktywnych zgodach w Polityce  Prywatności zgodnej z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest „NOV@NET” Piotrowski Sławomir z siedzibą  w Nowogrodźcu, ul. kościuszki 3/1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, a także o prawie ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy również, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, iż przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz je zawsze odwołać ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość e-mail na adres slawekp39@wp.pl lub pocztą tradycyjną na wymieniony powyżej adres siedziby.

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem slawekp39@wp.pl.


 

Polityka prywatności

1) Przetwarzanie danych osobowych

Chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO,
b) na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie zwanym dalej „Polityką Prywatności”, który obowiązuje od dnia 24.05.2018r.

2) Administrator

Jesteśmy odpowiedzialni za to w jakim celu i jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Podmiotem odpowiedzialnym (zwanym dalej „Administratorem”) za przetwarzanie danych osobowych jest:

NOV@NET Piotrowski Sławomir
ul. Ołdrzychowska 39, 59 - 730 Nowogrodziec
tel. 605 547 596

3) Dane kontaktowe w sprawach związanych danymi osobowymi

W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

NOV@NET Piotrowski Sławomir
ul. Kościuszki 3/1, 59 - 730 Nowogrodziec
slawekp39@wp.pl

4) Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy:
a) bezpośrednio od Ciebie - przez dobrowolnie wypełnione formularze elektroniczne dostępne na stronach WWW, np. podczas rejestracji w naszych systemach lub formularzach kontaktowych;
b) bezpośrednio od Ciebie - ustnie lub za pośrednictwem środków komunikacji, np. telefon, pocztę elektroniczną, chat;
c) w związku z wykonywaniem umowy (zawartej np. z Tobą, Twoim pracodawcą, dostawcą, klientem), w szczególności w celu dostarczenia zamówienia;
d) w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy;
e) z publicznie dostępnych rejestrów – w niektórych sytuacjach korzystamy z danych udostępnionych w publicznych rejestrach, np. CEIDG, KRS, Portal Podatkowy.

5) Cel i podstawa prawna przetwarzania

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niżej wymienionych celach i zgodnie z podaną podstawą prawną:
a) nawiązanie i podtrzymanie relacji handlowej lub biznesowej – jest to nasz prawnie uzasadniony interes w związku z prowadzoną działalnością handlową;
b) utrzymywanie Twojego konta w naszym systemie transakcyjnym (sklepie internetowym) - jest to nasz prawnie uzasadniony interes w związku ze sposobem organizacji naszych procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz wymogami technologicznymi;
c) realizacja umowy, w szczególności realizacja zamówienia złożonego środkami komunikacji elektronicznej – wykonanie umowy;
d) świadczenie usług wsparcia technicznego – nasz prawnie uzasadniony interes związany z monitorowaniem wykorzystania usług wsparcia technicznego oraz dokumentowania ich przebiegu i zakresu;
e) obsługa reklamacji – wykonanie umowy;
f) sporządzanie, przechowywanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji – nasz obowiązek prawny;
g) prowadzenie rejestru korespondencji - nasz prawnie uzasadniony interes związany z dokumentowaniem okoliczności wykonania umowy oraz umożliwieniem dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
h) obsługa należności (w tym z użyciem zautomatyzowanego podejmowania decyzji) - nasz prawnie uzasadniony interes polegający na egzekwowaniu należności i zapobieganiu zwiększania zaległości;
i) wysyłanie informacji handlowych – Twoja zgoda na przetwarzanie;

6) Kategorie danych osobowych

W zależności od okoliczności i zakresu współpracy, możemy przetwarzać Twoje dane w różnym zakresie. Co do zasady, to Ty decydujesz jakie dane nam udostępniasz i w jaki sposób korzystasz z naszych usług.

Najczęściej przetwarzamy Twoje Dane Adresowe (np. imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, ulicę, miejscowość i kod pocztowy, seria i numer Dowodu) i/lub Dane Firmowe (np. nazwę jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, Imię i Nazwisko osoby fizycznej wykonującej działalność zawodową, ulica, miejscowość, kod pocztowy, NIP,, czasami również REGON, adres poczty elektronicznej). W celu założenia i korzystania z konta w naszym systemie transakcyjnym niezbędne jest przetwarzanie Twojego adresu poczty elektronicznej i plików „cookies”. Przetwarzanie wspomnianych danych jest niezbędne w celu umożliwienia świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną, dostarczenia zamówionego towaru i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów księgowych (np. faktur). Jeżeli nie podasz tych danych lub nie pozwolisz na przetwarzane plików „cookies” - niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia (usługi świadczone drogą elektroniczną).

Nie będziemy przetwarzali Twoich danych osobowych jeżeli jesteś konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego i zamówisz oraz odbierzesz zamówienie w naszej siedzibie płacąc gotówką – w takim przypadku otrzymasz paragon. Jeśli będziesz chciał od nas fakturę z numerem PESEL – będziesz musiał nam pozwolić na jego przetwarzanie.

Może się zdarzyć, że Twoje dane otrzymamy od innego podmiotu w związku z wykonywaniem zawartej z nim umowy. Najczęściej takim przypadkiem będzie wskazanie Ciebie jako: adresata przesyłki lub osoby, z którą mamy dokonać uzgodnień w związku z wykonywaną umową.
Jeśli udostępnisz nam swoje Dane Kontaktowe (np. imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej lub inny identyfikator internetowy) - będziemy w stanie informować Cię o postępach realizacji Twojego zamówienia lub przebiegu wykonywania umowy oraz istotnie podniesie to jakość naszej relacji handlowej/ biznesowej.

W związku z Twoją płatnością możemy przetwarzać Dane Rozliczeniowe (np. numer konta bankowego, identyfikator nadany przez podmiot realizujący płatność). Jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali dane tego typu – musisz  odwiedzić naszą siedzibę i dokonać płatności gotówką.

 

Wyżej opisane dane osobowe przetwarzamy z uwzględnieniem zasad: rozliczalności, przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności i poufności.

7) Kategorie odbiorców danych osobowych

Generalnie nie udostępniamy danych osobowych osobom/podmiotom trzecim. W związku z realizacją zamówień/umów możemy jednak udostępniać lub powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych osobom lub podmiotom w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem umowy, obowiązkiem prawnym, naszym prawnie uzasadnionym interesem lub korzystając z Twojej wyraźnej zgody. Twoje dane osobowe możemy udostępniać innym administratorom:
a) operatorom pocztowym (podmiotom prowadzącym działalność pocztową i/lub kurierską) – np. w celu dostarczania przesyłek i korespondencji;
b) instytucjom finansowym (bankom, podmiotom pośredniczącym w płatnościach) – np. w związku z realizacją płatności, zwrotami itp;
c) podmiotom związanym z obsługą wierzytelności (komornicy, windykatorzy, biura informacji gospodarcze) – np. w związku z koniecznością wyegzekwowania należności;
d) dostawcom (producenci, dystrybutorzy, hurtownie, dostawcy) – np. w związku z uzyskaniem cen specjalnych lub usługą wsparcia technicznego;

Ponadto możemy powierzać przetwarzanie Twoich danych podmiotom przetwarzającym:
e) agencjom (agencje reklamowe i marketingowe, podmioty pośredniczące w organizacji akcji marketingowych) i tylko za Twoją zgodą – np. akcje reklamowe i promocyjne, organizacja wydarzeń i szkoleń;
f) usługodawcom IT (podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub świadczące nam usługi wsparcia technicznego, podmioty udostepniające narzędzia teleinformatyczne, w tym statystyczne, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług chmurowych) – np. Google Analytics, korzystanie z zasobów i narzędzi informatycznych oraz usług, w tym przetwarzania danych w „chmurze”;
g) podwykonawcom (naszym doradcom, konsultantom, audytorom, pomocy prawnej, podatkowej, rachunkowej i innym podwykonawcom) – np. w celu podzlecania wykonania części usług;

8) Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

Twoje dane osobowe możemy przechowywać od momentu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy do czasu jej wykonania, a także po jej zakończeniu, w celu:
a) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego - typowo 5 lat;
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym umożliwienia obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń - typowo 10 lat;
c) utrzymywania relacji biznesowej oraz konta w naszym systemie transakcyjnym, obsługi wsparcia technicznego - do dnia uwzględnienia Twojego prawa do: usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d) marketingu bezpośredniego – do dnia wycofania Twojej zgody na przetwarzanie;

9) Twoje prawa

Zgodnie z RODO masz prawo do ochrony swoich danych osobowych, w szczególności masz prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
f) przenoszenia swoich danych osobowych;
g) wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Danych Osobowych;

Jeżeli chcesz wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera – w każdym newsletterze od nas znajdziesz link do anulowania subskrypcji. Kliknij link i potwierdź anulowanie subskrypcji.

W pozostałych przypadkach ze swoich praw możesz skorzystać kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 3.

10) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przetwarzane przez nas pliki „cookies” są wykorzystywane w celu umożliwienia działania naszej strony internetowej oraz w celach technicznej statystyki. W tym zakresie nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

11) Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności bez podawania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa nie ograniczają praw nabytych przez wejściem zmian w życie. O treści zmian poinformujemy na naszej stronie internetowej www.novnet.pl.


 

Miej pewność, skorzystaj z naszych usług!